Autó-Nagy Kft.  
 

 

Az AUTÓ-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.auto-nagy.hu címen elérhető honlaphoz és a Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a honlapokon található hivatkozások vezetnek. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon (jogi és természetes) személyek adatkezeléseire, akik (amelyek) tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből e honlapról értesült.I. Adatkezelő megnevezése


AUTÓ-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 43. Cégjegyzékszám: 01-09-265176 Adószám: 10857858-2-42

Tel: 061-403-7852 Fax: 061-402-0251 E-mail: info@auto-nagy.hu Honlap: www.auto-nagy.hu

Az adatkezelő a továbbiakban: Társaság.

A Társaság belső adatvédelmi felelőst, illetve adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ("Általános adatvédelmi rendelet") https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU


2

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info tv.") ? https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."). ? https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") ? https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TVIII. Fogalommeghatározások


Az Általános adatvédelmi rendelet alapján a

"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

"az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

"profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

"álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

"nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;


3

"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

"adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

"címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

"adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

"képviselő": az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek


Az Általános adatvédelmi rendelet alapján a személyes adatok

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; az Általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a

4

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség");

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az Általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").

Az adatkezelő felelős az előbbiekben felsoroltaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").V. E-mail küldésével és flotta ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelés


1.) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja


személyes adat az adatkezelés célja
családi- és utónév
Önnek nem szükséges megadnia a családi- és utónévét, azonban az Önnel történő kapcsolattartást megkönnyíti.

e-mail cím
Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre az e-mail címre tudunk választ küldeni.
postai elérhetőség
Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben postai úton szeretne választ kapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.

5

telefonszám
Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor telefonon keresztül közvetlenül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.
átküldött dokumentumok, egyéb adatok
Önnek nem szükséges dokumentumot átküldenie, vagy egyéb adatot megadnia. Amennyiben dokumentumot átküld, vagy egyéb adatot megad, az segítheti a megkeresésben vagy ajánlatkérésben foglaltak tisztázását és a pontosabb válaszadást.


2.) Az adatkezelés forrása

Az adatokat minden esetben Ön bocsátja a rendelkezésünkre. Az önkéntes rendelkezésre bocsátással hozzájárul azok kezeléséhez.


3.) Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.


4.) Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat legfeljebb a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségein keresztül, írásban bármikor visszavonhatja.


5.) Cookie-k

A Társaság honlapja semmilyen cookie-t nem rögzít.VI. Szerződéskötéssel, meghatalmazás adásával összefüggő adatkezelés


1.) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja


személyes adat az adatkezelés célja
családi- és utónév Szerződés megkötéséhez, illetve meghatalmazás adásához szükséges adat.

6

anyja neve
Szerződés megkötéséhez, illetve meghatalmazás adásához szükséges adat.
születési hely és idő
Szerződés megkötéséhez, illetve meghatalmazás adásához szükséges adat.
lakóhely
Szerződés megkötéséhez, illetve meghatalmazás adásához szükséges adat.
telefonszám
Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja a telefonszámát, telefonon keresztül is tudunk kapcsolatot tartani.
e-mail cím
Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, e-mailen keresztül is tudunk kapcsolatot tartani.
vezetői engedélyen, személyi igazolványon, forgalmi engedélyen, törzskönyvön, baleseti bejelentőn, rendőrségi vagy bírósági határozaton szereplő adatok
Felelősségbiztosítás vagy casco biztosítás alapú javítások elvégzéséhez, illetve eredetvizsgálatra vagy műszaki vizsgáztatásra irányuló megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok.2.) Az adatkezelés forrása

Az adatokat minden esetben Ön bocsátja a rendelkezésünkre. Az önkéntes rendelkezésre bocsátással hozzájárul azok kezeléséhez.


3.) Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.


4.) Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat legfeljebb a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségein keresztül, írásban bármikor visszavonhatja.


7

VII. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések


1.) Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság ügyvezetői és munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

A Társaság az Ön által megadott személyes adatot - felelősségbiztosítás vagy casco biztosítás alapú javítás esetén, az Ön megrendelésének teljesítése érdekében - biztosítónak vagy a biztosító megbízása alapján eljáró személy (kárszakértő) részére továbbítja.

A Társaság az Ön által megadott személyes adatot - garanciális javítás esetén, az Ön megrendelésének teljesítése érdekében - a garanciát vállalt fél részére továbbítja.

A Társaság az Ön által megadott személyes adatot - eredetvizsgálat vagy műszaki vizsgáztatás esetén, az Ön megrendelésének teljesítése érdekében - az eredetvizsgáló vagy műszaki vizsgáztató részére továbbítja.

A Társaság a működése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: - Pataki Annamária könyvelő (1163 Budapest, Jászhalom u. 8.), - Dr. Bitter Balázs egyéni ügyvéd (1067 Budapest, Teréz krt. 1.).

A Társaság csak kivételes esetben, jogszabály alapján adja át a személyes adatait hatóság részére (szabálysértési eljárás, büntetőeljárás, hatósági megkeresés).


2.) Adatbiztonsági intézkedések A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén (1165 Budapest, Újszász utca 43.) található számítógépeken, illetve papír alapon tárolja. A személyes adatai tárolásához a Társaság más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. A Társaság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az elektronikus adatokhoz való hozzáférést a számítógépeken jelszóval és fizikai elzárással, a papír alapú adatokhoz való hozzáférést fizikai elzárással védi.VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok


1.) Tájékoztatáshoz való jog Ön a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság: - milyen személyes adatait, - milyen jogalapon, - milyen adatkezelési cél miatt,

8

- milyen forrásból, - mennyi ideig kezeli, - illetve a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

2.) Helyesbítéshez való jog Ön a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely pontatlan, vagy kiegészítse hiányos személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


3.) Törléshez való jog

Ön a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak a törlését. Ha Társaság a személyes adatokat továbbította, haladéktalanul értesíti őket, hogy a továbbított személyes adatokat töröljék.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a Társaságot személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, egyúttal erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

4.) Korlátozáshoz való jog Ön a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza (zárolja). A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai kezelésének korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Ön adatait a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tárolja a személyes adatokat, azt követően törli az adatokat.

A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


9

5.) Adathordozhatósághoz való jog

Ön a Társaságnak a jelend Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.

A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.


6.) Tiltakozáshoz való jog Ön a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Társaság a tiltakozásban foglaltakat legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben bármilyen panasza van a Társaság adatkezelésével összefüggésben, kérjük, írásban jelezze a Társaságnak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában feltüntetett bármelyik elérhetőségén.

Ön a panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 
     
Honlap: Domain Regisztráció Kft.   ::  Adatvédelem