Autó-Nagy Kft.  
 

 

Az AUTÓ-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJAAz AUTÓ-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1165 Budapest, Újszász utca 43., Cg.01-09-265176, képviseli: Nagy Norbert ügyvezető, a továbbiakban "Adatkezelő") az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ("Infotv."), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében ("GDPR") foglalt kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást nyújt a természetes személyek (a továbbiakban "Érintett") számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa.

I. Az adatkezelés célja és jogalapja


(1) Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag célhoz kötötten, az általa nyújtott szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli.

(2) Az adatkezelésre a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, illetve szerződéskötési szándék keretében van szükség, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni a számvitelre vonatkozó jogszabályban előírt, valamint szerződésben vállalt - kárügyintézésre vonatkozó - kötelezettségének, továbbá megfelelő módon tudja tartani a kapcsolatot az Érintettel.

(3) Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a személyes adatok Adatkezelőnek történő megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje. Az Érintett kifejezett hozzájárulásán túl az adatkezelés jogalapja a GDPR (40) pontja szerinti, az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számv. tv.")] és szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

(4) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban közölt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

(5) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

II. Az adatkezelésre jogosult személyek

(6) Az Érintett által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag az Adatkezelő jogosult. Az Adatkezelő törvényes képviselőjének neve és elérhetősége: Nagy Béláné (1163 Budapest, Főhadnagy utca 1.); Nagy Gergely (2142 Nagytarcsa, Bánki Donát utca 10.); Nagy Norbert (2142 Nagytarcsa, Bánki Donát utca 10.).

(7) Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.


(8) Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

(9) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

(10) Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.


III. Az adatkezelés időtartama

(11) Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a személyes adatokra az Adatkezelőnek a jogszabály által előírt, illetve szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése érdekében szüksége van (ez az időtartam a Számv. tv. 169. § (1) bekezdése alapján 8 év). Ezt követően az Adatkezelő köteles az Érintett adatait haladéktalanul törölni.

(12) Az Adatkezelő - a (11) pontban foglalt eseten túl - köteles a Érintett személyes adatait, akkor is törölni, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; valamint, ha (iii) a személyes adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a hatóság vagy a bíróság elrendelte.

(13) Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

(14) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja az Érintett személyes adatait, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


IV. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

(15) Az Érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő levelezési címére küldött postai küldemény vagy az info@autonagy.hu elektronikus levelezési címre megküldött e-mail útján tájékoztatást kérni.

(16) Az adatkezelés tárgyában előterjesztett kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül köteles írásban tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

(17) Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása, valamint az adatkezelés korlátozása iránti igény elektronikus levél, valamint postai küldemény útján küldött levélben, kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.


(18) Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(19) Ha az Adatkezelő az Érintett tájékoztatás, adatmódosítás, zárolás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatni az Érintettet a tájékoztatás, az adatmódosítás, zárolás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól. Amennyiben az Érintett a kérelmének teljesítését megtagadó döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult az Adatkezelő döntésével szemben az illetékes bírósághoz fordulni, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


V. Adattovábbítás lehetősége

(20) Az Adatkezelő a kárügyintézésre vonatkozó szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult az Érintett személyes adatait biztosítótársaságok, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 93.) részére továbbítani. Ennek során az Adatkezelő kizárólag a feltétlenül szükséges személyes adatokat továbbítja harmadik személy számára.

(21) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.


VI. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

(22) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Budapest, 2019.10.01.

 
     
Honlap: Domain Regisztráció Kft.   ::  Adatvédelem